Tento kurz absolventov prevedie základnými terminológiami v informačných technológiách. Absolvent kurzu dokáže obsluhovať vstupné aj výstupné zariadenia počítača, naučí sa používať média na prenos informácií, získa základné zručnosti pri práci v operačnom systéme MS Windows XP, pri tvorbe dokumentov, tabuliek, grafických súborov. Dokáže komunikovať prostredníctvom internetu. Taktiež získa základné informácie z oblasti právnych aspektov využívania softvéru.

Modul je určený širokému spektru záujemcov o programovanie v serverovom skriptovacom jazyku PHP a je podmienený znalosťou základov jazyka HTML, základov klientského skritovacieho jazyka JavaScript a základom jazyka SQL.

Cieľom modulu je naučiť absolventa vytvárať funkčné webové stránky dynamicky generované serverom s využitím PHP. Naučiť absolventa riešiť konkrétne i všeobecné postupy pre riešenie možných úloh pri vytváraní jednoduchých webových stránok i komplexného webového portálu s jednoduchým systémom na tvorbu obsahu.