Modul je určený širokému spektru záujemcov o vytvorenie, prevádzkovanie a administráciu webového servera a je podmienený znalosťou základov práce s operačným systémom a základmi jazyka SQL.

Cieľom modulu je vedieť nainštalovať a sprevádzkovať webový server, vrátane podpory serverového skriptovania a databázového servera. Vedieť správne nastaviť jednotlivé súčasti webového servera a ich interakciu. Naučiť sa riešiť základné úlohy administrácie servera, vedieť rozpoznať hroziace bezpečnostné riziká, predchádzať im a riešiť narušenia bezpečnosti.

Využiteľnosť vedomostí je pri návrhu, realizácii a správe intranetových i internetových webových serverov, ktoré sa stávajú čoraz častejšou súčasťou lokálnych sietí i malých firiem a správnou voľbou potrebných súčastí a bezpečnostnou politikou, dokážu firmy uchrániť okrem financií i nemajetkové hodnoty, ktorými informácie nesporne sú.

Tento kurz ponúka absolventom vedomosti a zručnosti potrebné pre tvorbu, ale aj správu už existujúcich webstránok, absolvent zvládne prípravu koncepcie webstránky, zásady návrhu jej grafického členenia a farebnosti, vytváranie základných prvkov stránky, prepájanie stránok odkazmi, vytváranie štruktúry webového sídla, používanie grafiky a multimédií vo webstránke.