Modul– jednoduché a podvojné účtovníctvo poskytne absolventom základy ekonomického vzdelania, ktoré umožní samostatné vedenie účtovnej agendy podnikateľského subjektu. Pomôže osvojiť si teoretické a praktické poznatky v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Vysvetlí pojmy – účtovný prípad, účtovná jednotka, účtovná osnova, finančné účty, zásoby, majetok a jeho zdroje krytia, odpisy, aktíva a pasíva, náklady a výnosy, súvaha, účtovná uzávierka a účtovná závierka. Vysvetlí podstatu zúčtovacích vzťahov voči odberateľom - pohľadávky a dodávateľom – záväzky, voči zamestnancom, daňovému úradu a rôznym tretím osobám. Spracovanie účtovných prípadov od ich vzniku až po ich zaúčtovanie. Napomôže k získaniu základných návykov využívania právnych noriem týkajúcich sa účtovníctva a uvedomovanie si následkov z ich nedodržania. Cieľom modulu výrazne pracovného charakteru je osvojenie si jednoduchého a podvojného účtovníctva prostredníctvom riešenia konkrétnych príkladov z praxe.